THÀNH PHỐ SAN GABRIEL
NGÀY BẦU CỬ: THỨ BA, 7 THÁNG 3, 2017
PHÒNG PHIẾU MỞ CỬA TỪ 7G00 SÁNG ĐÊN 8G00 TỐI.

CÁC CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU (Mãn nhiệm kỳ vào Tháng Ba, 2021)
Thành Viên HĐ Thành Phố - Ba (3) ghế
Chánh Sự TP – Một (1) ghế
Thủ Quỹ TP – Một (1) ghế

NHIỆM KỲ TẠI CHỨC
Nhiệm kỳ bốn năm- Bắt đầu Tháng Ba 2017 và kết thúc Tháng Ba 2021

ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ
Tất cả các ứng cử viên phải ít nhất 18 tuổi, có quốc tịch Hoa Kỳ, và là người có đăng ký đi bầu hiện đang sống trong ranh giới Thành Phố tính từ thời điểm đơn ứng cử được nộp vào.

THỜI GIAN ĐỀ CỬ
Mở: Thứ hai, 14 tháng Mười Một, 2016
Đóng: Thứ tư, 14 tháng Mười Hai, 2016 

CHI PHÍ
Cấp giấy tờ đề cử và Sổ Tay Ứng Cử Viên thì không có chi phí (cấp miễn phí cho những ai muốn ứng cử), hoặc nộp đơn đề cử.

Ứng cử viên có thể chọn sẽ đưa ra lời phát biểu của mình, thì sẽ phải trả chi phí khoảng $3,000 để trang trải in ấn, phần biên dịch theo luật quy định, và chi phí phân phối mẫu phiếu bầu trong đó có lời phát biểu của ứng cử viên.

THỜI GIAN BỎ PHIẾU BẰNG THƯ
Theo luật, các lá phiếu Bầu Bằng Thư không được gởi ra sớm hơn thứ hai, 6 tháng Hai, 2017. Tất cả các lá phiếu đã bầu phải được gởi về văn phòng chúng tôi không trễ hơn 21 tháng Hai, 2017. Những lá phiếu bầu nhận được sau đó sẽ được tính trong đợt Soát Phiếu Chính Thức.

CÁC YÊU CẦU BÁO CÁO VỀ CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG
Trước khi gây quỹ hay chi trả cho chiến dịch vận động, quý vị phải nộp một Bản Tuyên Bố Ý Định của Ứng Cử Viên (Mẫu 501) với Phòng Chánh Sự Thành Phố San Gabriel. Trong vòng 10 ngày sau khi nhận vô tiền đóng góp vận động bầu cử $1000 hay hơn, quý vị phải nộp một Bản Tuyên Bố Tổ Chức (Mẫu 410). Mẫu đơn này phải nộp cho Bộ Trưởng Hành Chính có bản sao phải nộp cho Phòng Chánh Sự Thành Phố San Gabriel. Uỷ Ban Kiểm Soát Công Bằng Hoạt Động Chính Trị (FPPC) tư vấn chuyên môn, miễn phí: (866) ASK-FPPC (275-3772) HOẶC quý vị có thể vào trang mạng của họ: 
FPPC HOẶC email cho họ: Advice@fppc.ca.gov. Tất cả các đơn về vận động bầu cử và hầu hết tài liệu cũng như cẩm nang hướng dẫn đều có sẵn trên trang mạng của FPPC.

CÁC PHIÊN NHÓM CỦA HỘI ĐỒNG
Các phiên nhóm thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố được tổ chức vào thư ba thứ nhất và thứ ba mỗi tháng lúc 7g30 tối. Các phiên nhóm đặc biệt hoặc ngay cả xen kẽ của Hội Đồng Thành Phố có thể được tổ chức khi cần.

THỊ TRƯỞNG
Thị trưởng được Hội Đồng Thành Phố bổ nhiệm hàng năm trên cơ sở luân phiên.

LƯƠNG BỔNG
Thị trưởng và các nghị viên Hội Đồng: $893.70 mỗi tháng

NGƯỜI ĐI BẦU CÓ ĐĂNG KÝ
San Gabriel có 15,461 người đi bầu đã đăng ký tính đến ngày 23 tháng Năm, 2016, theo văn phòng Danh Bạ Người Đi Bầu cho biết. Ngày chót để đăng ký đi bầu trong lần bầu cử này là thứ hai, 20 tháng Hai, 2017.

2017 election recount snip
Final Report 3-7-17 [FINAL]
Final Report 3-7-17 City Clerk Seat [FINAL]
No background Official City Seal Color

CÁC ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CHO

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ THÀNH PHỐ CỦA 

SAN GABRIEL

7 THÁNG BA, 2017

HỘI ĐỒNG TP ĐÃ CẤP ĐƠN ĐÃ NỘP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
A.J. Faure 11/28/2016 12/09/2016 12/09/2016
Mario Delatorre 11/17/2016 12/12/2016 12/12/2016
Denise Menchaca 11/16/2016 12/13/2016 12/13/2016
Eric L. Chan 11/15/2016 12/08/2016 12/08/2016
Scott Bowles 11/14/2016 12/05/2016 12/05/2016
Chin Ho Liao 11/17/2016 12/06/2016 12/06/2016
Jason Pu 11/14/2016 12/12/2016 12/12/2016
CHO THỦ QUỸ TP ĐÃ CẤP ĐƠN ĐÃ NỘP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Kevin B. Sawkins 11/30/2016 12/07/2016 12/07/2016
CHO CHÁNH SỰ TP ĐÃ CẤP ĐƠN ĐÃ NỘP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Mary Acuña Garcia 12/05/2016 12/14/2016 12/14/2016
Florencia Albert 12/01/2016 12/09/2016 12/09/2016
Thu "Julie" Nguyen 12/08/2016 12/13/2016 12/13/2016

Để truy cập và tải xuống Thông Tin Liên Lạc Ứng Cử Viên 2017, xin vui lòng nhấn vào ĐÂY.


KẾT QUẢ BẦU CỬ

Over Street Banner Resized

Xin vui lòng nhấn vào ĐÂY để xem kết quả Bầu Cử Kết Hợp địa Phương và Bầu Cử đặc Biệt của ngày 7 tháng 3 năm 2017.