Community Meeting - Proposition 68

Share your input about potential grants to Smith Park and Smith Park Pool

We want to hear from you!

In an effort to enhance Smith Park and Smith Park Pool, the City of San Gabriel is applying for funds from Proposition 68 that would be used to fund improvements. In order to apply for the grant, the City needs to solicit input from the community about potential enhancements that would be made to Smith Park and Smith Park Pool. 

On Wednesday, July 17, a community meeting will be held to present the conceptual design. The meeting will be held at Smith Park, 232 West Broadway, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Translation services in Spanish, Chinese and Vietnamese will be provided, alongside free food, child care services and raffles.

For more information about this grant, please contact Community Services Manager Lucy Hakobian at Lhakobian@sgch.org or via telephone at 626.308.2875.

Smith Park PoolReuniones Comunitarias para Mejorar el Parque SmithLa Ciudad de San Gabriel esta solicitando la Proposición 68 – Programa Estatal del desarrollo y de revitalización dela comunidad, para mejorar el Parque Smith y su piscina. 

Queremos recibir sus ideas.  Habrá traducción disponible. Habrán rifas, comida gratis y cuidado de niños.  Los invitamos a asistir a las siguientes reuniones:La Reunión Comunitaria para presentar el diseño conceptual se llevará a cabo el miércoles, 17 de Julio de 6:00 a 8:00 p.m. en el Parque Smith, 232 W. Broadway.*Las reuniones en estas fechas serán llevadas a cabo en combinación con otros eventos comunitarios.  Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Comunitarios de SanGabriel, llamando al 626.308.2875.

...

Chương trình các cuộc họp mặt cộng đồng về tăng cường kiến thiếc tại công viên Smith.Thành phố San Gabriel đang nộp đơn cho Dự luật 68 - Một chương trình phục hồi cộng đồng và phát triển trêntoàn tiểu bang, để cải thiện công viên và hồ bơi Smith. Chúng tôi muốn các bạn đến tham dự và đống gốp ý kiếncủa bạn. Chúng tôi sẽ có thông dịch viện giúp việc trong những buổi họp mặt nầy. Cũng trong những buổi họpmặt này, chúng tôi sẽ có tổ chức xổ số, thức ăn miễn phí và chăm sóc trẻ em cho các bạn. Chúng tôi xin mời cácbạn đến tham dự các cuộc họp sau đây:Một cuộc họp cộng đồng đặc biệt sẽ được tổ chức để trình bày khái niệm về thiết kế vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 7,từ 6:00 chiều đến 8:00 tối. tại công viên Smith, 232 W. Broadway.* Những ngày này được tổ chức cùng với các sự kiện cộng đồng khác.Để biết thêm thông tin, xin vui lòng Liên hệ với Bộ Dịch vụ Cộng đồng San Gabriel theo số 626.308.2875. 

...

社區會議將討論優化史密斯公園-Smith Park聖蓋博市正在申請第68號提案 -全州發展和社區振興計劃,以改善史密斯公園-Smith Park和游泳池。我們需要您的意見。服務人員現場中文翻譯。將會有抽獎,免費點心和兒童看護服務。我們邀請您參加以下會議:*這些日期與其他社區活動一起舉行。如需了解更多信息,請致電 626.308.2875聯繫聖蓋博社區服務部。